Privatlån
2024-02-15
Vad är banksekretess & när gäller den? | Stor guide från Zensum

Vad gäller kring banksekretess?

Som kund hos en bank är dina uppgifter skyddade enligt banksekretessen. Det innebär att all information som delas mellan dig och din bank är sekretessbelagd, och att alla som arbetar inom bankverksamheten har tystnadsplikt. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till om banksekretess, vad som gäller och i vilka fall en bank kan frångå sekretessen.

Vad innebär banksekretess?

Banksekretess innebär att alla kunduppgifter som handhas av en bank, så som personuppgifter samt information om innehav och transaktioner för varje enskild kund, är skyddade av sekretess. I Sverige är banksekretessen reglerad i lagen om bank- och finansieringsrörelser.

Rent praktiskt innebär denna sekretess, som råder i all bankverksamhet i Sverige, att banker inte får avslöja eller dela någon information kring kunders ekonomiska förehavanden. Alla uppgifter kring hur mycket pengar du har på ditt konto, vilka eventuella bolån och privatlån du har och vilka transaktioner du gör är med andra ord sekretessbelagda.
 

Banksekretessen finns till för att skydda dig som kund

Syftet med banksekretess är att du som kund hos en bank eller ett finansinstitut ska kunna känna dig trygg med att uppgifter om din ekonomi inte delas med andra. Pengar och ekonomi är för många ett känsligt ämne och något många vill hålla privat. Den lagstadgade banksekretessen finns till för att garantera att din ekonomi får förbli just det – privat. 

Vad omfattas av banksekretessen?

Banksekretessen gäller all information som delas mellan dig och din bank. Såväl skriftlig som muntlig sådan. Detta innebär dels att uppgifter om kapitalinnehav, konton, lån och transaktioner är skyddade – men också dina personuppgifter. Sekretessen sträcker sig till och med så långt att banken inte ens får berätta att du är kund hos dem, om någon skulle fråga. 

Förutom ekonomiska uppgifter och information som namn, adress och personnummer skyddar banksekretessen även andra uppgifter av privat karaktär. Din banktjänsteman får till exempel inte föra vidare information om sjukdom i familjen, om du ligger i skilsmässa eller vilken typ av jobb du har. Vare sig om du har förmedlat det muntligt eller skriftligt. Banken har tystnadsplikt för all information du förmedlar till dem. 

Hur länge gäller banksekretessen?

Enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse slutar banksekretessen aldrig att gälla. Din bankkontakt har fortfarande tystnadsplikt även om han eller hon slutar arbeta på banken och byter jobb. Detsamma gäller om du bestämmer dig för att byta bank. Den bank du hade tidigare har fortfarande tystnadsplikt och får inte dela någon information om de ekonomiska ärenden du hade hos dem. 

Bra att känna till är också att tystnadsplikten gäller såväl privat som på jobbet. Umgås du exempelvis privat i samma kretsar som din bankkontakt, råder sekretess även där. Han eller hon får inte prata om eller på annat sätt dela information rörande din ekonomi, dina ärenden hos banken eller relevant privat information vare sig på arbetet eller utanför. 

Vad händer om banken bryter mot banksekretessen?

Om din bank frångår sin tystnadsplikt och därmed bryter mot banksekretessen har du som kund rätt till skadestånd. Får du veta att banken lämnat ut dina uppgifter utan ditt tillstånd – eller om du misstänker att så har skett – kan du göra en polisanmälan.

För att banken ska fällas och för att du ska kunna få skadestånd måste du dock kunna bevisa att den brutna sekretessen har orsakat dig ekonomisk skada. Hamnar du i ett sådant läge är det rekommenderat att anlita en jurist som kan hjälpa till att driva din stämning.
 

Sekretessen kan frångås med ditt medgivande

Som bankkund äger du rätten till all den information som du delar med din bank. Med det kan du också ge ditt medgivande till att banken frångår banksekretessen, vilket innebär att du genom en fullmakt lämnar samtycke till att dina uppgifter delas med en utomstående part. 

Vilka upplysningar som får ges ut och till vem är helt upp till dig att bestämma. 

Finns det några undantag från banksekretessen? 

Ja, det finns vissa undantag. Huvudregeln är att inga kunduppgifter får lämnas ut till utomstående part utan kundens medgivande – men vid vissa tillfällen har banken möjlighet att frångå detta. När det gäller information till myndigheter är de till och med skyldiga. 

Följande situationer är sådana där banken kan göra undantag från banksekretessen och därmed bryta sin tystnadsplikt:

 • En god man eller ekonomisk förvaltare har rätt att ta del av vissa bankuppgifter för personen vars ekonomi han eller hon är ansvarig för, så länge det är relevant för uppdraget. 
 • Förmyndare har rätt att delges en omyndig persons bankinformation. 
 • Vid en bankkunds död gäller att dödsboet samt dess dödsbodelägare har rätt att få veta vissa relevanta uppgifter om den bortgångnes bankförhållanden.
 • En person som gått i borgen för någon annan har rätt till uppgifter om det lån som han eller hon står som borgensman för. 
 • Konkursförvaltare får delges relevant information om ett konkursbo.

I dessa fall är banken skyldiga att lämna ut information om det begärs:

 • Information som ligger till grund för Skatteverkets kontrolluppgifter. Skyldigheten att dela uppgifterna är reglerade i lagen om självdeklaration. 
 • Vid misstanke om brott – till exempel om en kund utreds för penningtvätt eller annan brottslighet där ekonomiska uppgifter är av betydelse. 
 • Till Kronofogden för bedömning om eventuell utmätning av lön eller egendom.
 • Om Finansinspektionen begär uppgifter om bankens verksamhet, och med det alla omständigheter som hör ihop med verksamheten – däribland dess kunder. 
 • Uppgifter om lån skulder vid kreditupplysning.

Hur fungerar banksekretess när man är gift eller lever som sambo?

Att man ingått äktenskap innebär inte per automatik att man har rätt till full insyn i sin make eller makas ekonomi och bankförhållanden. Banksekretessen gäller även här och får bara brytas om det uppenbarligen är av betydelse för den andra parten. I annat fall får banken bara lämna upplysningar om parten vars uppgifter det gäller har lämnat sitt medgivande. 

För sambopar gäller sekretessen fullt ut. Banken får inte lämna ut någon information alls, oavsett varför den begärs och på vilka grunder. 

Lästips:
Vad kollar banken vid bolån?

Sammanfattning 

 • Banksekretess innebär att alla kunduppgifter i en bank är skyddade och inte får delas med utomstående, undantaget vissa tillfällen. 
 • Omfattar all bankverksamhet. 
 • Syftar till att skydda dig som bankkund
 • Vid otillåtet bruten banksekretess kan du ha rätt till skadestånd.
 • Kan frångås i vissa situationer. 
 • Banksekretess är reglerad i lagen om bank- och finansieringsrörelse. 

Vanliga frågor om banksekretess

Vad omfattas av banksekretess?

Banksekretessen omfattar såväl ekonomiska uppgifter såsom kontoinformation, lån och transaktioner, som annan privat information (exempelvis familjeförhållanden) som du delar med din bank. 


Gäller banksekretessen även på fritiden?

Ja, banksekretessen gäller alltid. Alla som arbetar på bank har tystnadsplikt både när de är på jobbet och på fritiden. Tystnadsplikten gäller även efter att de slutat arbeta. 


Mellan vilka parter gäller banksekretessen?

Banksekretess råder mellan dig som kund och din bank. Sekretessen gäller för såväl privatpersoner som företag. 


Har ett gift par rätten till varandras information hos banken?

Nej, bankens sekretess gäller även för gifta par. En make eller maka kan bara begära ut uppgifter om den andra, och få dem, om banken bedömer att det finns goda skäl för det.

Vad är banksekretess & när gäller den? | Stor guide från Zensum

Lär dig om banksekretess & hur den skyddar dig som kund i bank – Uppgifter som omfattas av banksekretess✓ Vilka undantag finns?✓ Lagar & regler✓
 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Urval partners privatlån/bolån

Bolån med individuell bedömning

Bolån med individuell bedömning

Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

 • Bolån oavsett anställningsform
 • Bolån med bet.anmärkningar
 • Individuell helhetsbedömning
Se alla omdömen