Bolån
2024-02-15
Samboavtal – vad är det och hur fungerar det?

Samboavtal – Viktiga saker för dig som behöver ett samboavtal

Att skriva samboavtal innebär en trygghet för er som har ett samboförhållande – både för dig och din partner. I denna artikel går vi igenom vad ett samboavtal är, varför det är bra att ha och hur det fungerar.

Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är ett bindande juridiskt dokument mellan två parter som bor ihop i ett samboförhållande. I detta avtal går det att ange om viss egendom – bostad och bohag – ska eller inte ska ingå vid en bodelning vid en eventuell separation.

Ett par som är sambos omfattas nämligen av sambolagen. Där står att den så kallade samboegendomen ska fördelas lika mellan parterna genom bodelning ifall paret separerar.

Sambos som inte vill att lagen ska vara tvingande måste skriva ett samboavtal
där det står hur egendomen ska fördelas ifall samboförhållandet upphör.

Vad är då en sambo och vem kan omfattas av ett samboavtal?

Så vad är då definitionen av sambo egentligen? För att förstå vad ett samboavtal är och för vem det gäller behöver vi titta i sambolagen.

Den första versionen av sambolagen (2003:376) kom redan 1987 och har sedan dess uppdaterats ett antal gånger. Den börjar med att berätta vad en sambo är för något rent juridiskt:

”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.”

Gäller för parförhållande – inte kompisar

Lagen förklarar alltså att det måste vara ett parförhållande, det vill säga ett kärleksförhållande. Två kompisar eller studenter som bor ihop omfattas inte av sambolagen.

Inte heller omfattas par som bor ihop ifall åtminstone den ena av parterna är gift eller har ingått ett registrerat partnerskap.

I dessa fall går det därför inte heller att skriva ett samboavtal.

Syfte med sambolagen

Syftet med sambolagen är att berätta vad som händer med bostad och lösöre ifall samboförhållandet av någon anledning upphör. Det djupare syftet är att skydda den svagaste parten ifall ett samboförhållande tar slut.

Lagen är tydlig med vad som kan få sambolagen att upphöra och ett eventuellt samboavtal att bli aktuellt:

 • Paret gifter sig eller en av parterna ingår äktenskap med utomstående.
 • Samborna flyttar isär.
 • Någon av parterna avlider.

Andra situationer när ett samboförhållande kan anses upphöra är om en av parterna ansöker om bodelning, ifall en av dem kräver att få ensam bo kvar i bostaden eller väcker talan om att få överta bostaden.

Tips
– Sambolagen syftar till att skydda den svagaste parten vid separation. Ändå kan en sådan situation vara jobbig – inte enbart emotionellt utan även ekonomiskt. Läs mer om att låna pengar som ensamstående.

När börjar sambolagen att gälla?

När räknas man som sambo? För att sambolagen ska kunna tillämpas krävs en viss varaktighet i samboförhållandet. Här anger inte lagen någon exakt gräns utan detta är något som bedöms från fall till fall. Som en tumregel brukar man ändå säga att om samboförhållandet varat i minst sex månader så gäller lagen.

Oftast brukar tidigare sambos kunna komma överens om vad som ska gälla vid en separation, speciellt om det finns ett samboavtal. Men går det inte att komma överens får en domstol utse en bodelningsman. Bodelningsmannen kan hjälpa tidigare sambos att komma överens om bodelningen men lyckas det inte kan hen fatta egna beslut om hur den ska gå till.

Denna typ av jobbiga situationer kan undvikas om det finns ett samboavtal.

Varför är samboavtal bra att ha?

Som du förstår finns det många goda skäl att skriva samboavtal. Så här kan det sammanfattas:

 • För att undvika att bli oense ifall det blir separation.
 • För att undvika bråk om bostad och egendom under själva samboförhållandet.
 • Om paret inte vill att egendomen ska delas lika enligt sambolagen vid eventuell separation.
 • Ifall sambos vill att viss egendom ska delas lika men annan egendom undantas från likadelningen.
 • När sambos betalat olika stor del av en gemensam bostad eller bohaget.

Skriv samboavtal – så fungerar det

Det behöver inte vara särskilt komplicerat att skriva ett samboavtal. Vad bör ingå? Det är två saker som bör finnas med:

 • Vilka ägodelar som ska ingå i en bodelning och vilka som inte ska göra det.
 • Vad som ska ske med bostaden efter separationen.

 • Till ägodelar hör exempelvis hushållsmaskiner, möbler och mindre lösöre som ingår i hemmet. Däremot ingår inte sådant som endast den ene sambon använder.

  Till gemensam bostad och bohag räknas inte sådant som huvudsakligen är till för fritidsbruk.

  Två villkor för att ett samboavtal ska gälla

  För att ett samboavtal ska gälla finns i princip bara två krav:

  • Avtalet ska signeras av bägge parter.
  • Det måste vara skriftligt.

  Däremot behöver avtalet varken registreras eller bevittnas för att vara giltigt. Men likväl kan det vara en god idé att låta någon bevittna det så att det känns mer ”officiellt”. Rent juridiskt behövs det dock inte. Bägge parter ska ha ett eget exemplar. Kom ihåg att förvara samboavtalet på en säker plats också.

  Samboavtal – mall

  Det behövs egentligen ingen samboavtal-mall utan samborna väljer själva vad som ska ingå i avtalet. Det viktiga är att det blir tydligt och är lätt att tolka.

  Vill ni ändå ha något att utgå från kan följande enkla mall fungera:


  1. Parter

  (Namn Efternamn, personnummer)

  (Namn Efternamn, personnummer)


  2. Avtalsvillkor

  Vi, ovannämnda parter, avtalar att sambolagens (2003:376) bodelningsregler inte ska tillämpas på vårt samboförhållande med avseende på följande:

  (Här listar ni vilken egendom som ska eller inte ska omfattas av sambolagen)


  3. Ort och Datum

  (Stad, datum)


  4. Namnteckning

  [Namnteckning]

  (Namnförtydligande person 1)

  [Namnteckning]

  Namnförtydligande person 2)


  Vad kan man inte lösa med samboavtal?

  Även om det är bra att skriva samboavtal för att få ökad trygghet och klarhet i vad som gäller vi en eventuell separation finns det förstås även gränser för vad som kan lösas med ett sådant avtal.

  • Ett samboavtal kan aldrig omfatta egendom som inte är samboegendom. Pengar på banken, fonder, aktier eller en bil kan därför inte omfattas. Om sådan egendom ska omfattas måste paret gifta sig.
  • Samboavtalet kan inte ta bort regeln om övertagande av bostad i vissa situationer.
  • Oavsett vad som skrivs i samboavtalet har efterlevande sambo alltid rätt till ett visst minimiskydd på minst två prisbasbelopp (det vill säga 2 x 48 300 kr 2022).

  Samboavtal vid bostadsrätt

  En bostadsrätt räknas inte som samboegendom om ena parten införskaffade den innan ni blev sambos. Har den däremot köpts för gemensam användning omfattas den av sambolagen.

  Sambor kan ha ett gemensamt bolån. Ifall den ena av parterna inte kan betala sin del av lånet har banken rätt att kräva att den andra sambon betalar amortering och ränta.

  Ifall ni som sambos inte vill att en bostadsrätt som införskaffats för gemensamt bruk ska delas mellan er vid eventuell separation behöver ni ange det i ett samboavtal.

  Samboavtal vid hyresrätt

  En hyresrätt som införskaffats under ett samboförhållande omfattas av sambolagen. Det innebär att den som kan anses ha bättre rätt (behov) till lägenheten är den som får bo kvar. Detta måste inte nödvändigtvis vara den person som står som hyresgäst i kontraktet.

  Detta kan ni som sambos komma runt genom att skriva ett samboavtal som även omfattar hyresrätten.

  Precis som för bostadsrätt gäller att sambolagen inte omfattar hyresrätten om den införskaffades innan samboförhållandet började.

  Kan man uppdatera eller häva ett samboavtal?

  Om bägge sambos är överens går det att när som helst skriva ett nytt samboavtal. Finns det två eller fler avtal är det alltid det senaste daterade som gäller.

  Ett samboavtal upphör ifall bägge parter är överens om att det ska upphöra
  . Det upphör inte bara för att samboförhållandet tar slut. Avtalet ska ju per definition reglerad vad som händer med ägodelarna efter en separation. Däremot går det att vända sig till domstol för att få avtalet upphävt ifall avtalsvillkoren är oskäliga.

  Vanliga frågor och svar om samboavtal

  Vad är sambo?

  En sambo är en partner som du delar bostad och har gemensamt hushåll med.

  Vad är ett samboavtal?

  Ett samboavtal är ett avtal som sambos kan upprätta för att kringgå de regler för bodelning som sambolagen föreskriver.

  När räknas man som sambo?

  Du räknas som sambo om du bor tillsammans med en person som du har en kärleksrelation till. I praktiken krävs att en viss tid ska ha gått sedan ni flyttade ihop – som en tumregel 6 månader.

  Vem ärver sambo?

  I första hand bröstarvingar. Finns inte några sådana går arvet i stället till föräldrar eller syskon. En sambo har ingen arvsrätt om det inte finns ett testamente.

  Vad ska jag betala som sambo i hus?

  Det finns varken regler eller riktlinjer för vad en sambo ska betala i hyra om hen inte är delägare i huset. En skälig hyra i form av att betala en del av räntan på bolånet kan vara lämpligt.

  Varför samboavtal?

  Ett samboavtal är bra om sambos av någon anledning inte vill att sambolagens regler för bodelning ska gälla vid en separation. Det är också ett bra sätt att undvika bråk i ett sådant läge.

  Vad innebär samboavtal?

  Ett samboavtal innebär att två personer som är sambo signerar ett avtal som reglerar vilken egendom som ska eller inte ska ingå i bodelningen om de av någon anledning upphör att vara sambos.

  Räknas två kompisar som bor ihop som sambos?

  Nej, med samboförhållande avses två personer som har en kärleksrelation och som bor tillsammans.

  Samboavtal – vad är det och hur fungerar det?

  Vad är ett samboavtal? ✓ Därför är det bra att ha ✓ Mall ✓ Skriv samboavtal ✓ Vad är en sambo och vad gäller enligt sambolagen? ✓ Zensum förklarar.
  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
  Urval partners privatlån/bolån

  Bolån med individuell bedömning

  Bolån med individuell bedömning

  Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.
  Säger storbanken nej till bolån finns det idag många bra alternativ oavsett vilket situation du befinner dig i.

  Zensum jämför med flera olika aktörer och kan hjälpa dig att få ett bolån oavsett om du har en betalningsanmärkning eller saknar fast anställning.

  • Bolån oavsett anställningsform
  • Bolån med bet.anmärkningar
  • Individuell helhetsbedömning
  Se alla omdömen