Användaravtal

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller då Zensum AB tillhandahåller en tjänst, från webbplatsen via internet (fortsättningsvis webbplatsen) eller över telefon, till en privatperson (fortsättningsvis benämnd som ”kund” eller ”kunden”). Tjänsterna beskrivs, vid för var tid gällande innehåll, på webbplatsen.‍


2. Beställning av tjänst

För att använda Zensums tjänster måste kund antingen fylla i ansökningsformulär på webbplatsen eller per telefon med en av Zensums lånehandläggare.‍


3. Registrering och godkännande av villkoren

Genom att använda sig av Zensums tjänst Låneförmedling godkänner kunden villkoren i detta avtal och informeras om att för tjänsten nödvändiga personuppgifter registreras.


4. Villkor för användade av tjänsterna

Zensums låneförmedlartjänst har följande grundkrav:

– Vara minst 18 år
– Vara folkbokförd i Sverige minst ett år
– Har en fast inkomst från arbete eller pension
– Har en årsinkomst på minst 120 000 kr
– Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader

Kunden får enbart använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Användande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av tjänsten är förbjudet och överträdelser  kommer att polisanmälas. Om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) kan du tyvärr inte ansöka om lån genom Zensum.

5. Tjänsterna

Tjänsten Låneförmedling innebär att kunden till Zensum lämnar uppgifter om sin lånesituation, så som totala skulder, ränta, månadsavgift och löptid. Dessutom lämnar kund uppgifter om arbete, inkomst och familjesituation. Kund godkänner att Zensum kommer att inhämta en kreditupplysning från UC AB för kunden och kundens eventuella medsökande. Kund godkänner även att Zensum vidarebefordrar kundens låneansökan till de banker och långivare som Zensum samarbetar med. Inom 48 timmar, som standard, återkommer Zensums personal till kund.

Kund godkänner att Zensum inhämtar kreditgodkännande och ytterligare information om status på låneansökan från samarbetande banker och långivare, för ändamålet att kunna fullgöra uppdraget som förmedlare.

6. Pris och villkor för betalning

Tjänsten Låneförmedling är kostnadsfri för kunden. Om kunden accepterar ett av de lånerbjudanden som Zensum presenterar, erhåller Zensum en ersättning för nedlagt arbete från den långivare som kunden valt att ingå låneavtal med.‍


7. Behandling av personuppgifter

Zensum behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder, banker och myndigheter samt för att administrera tjänsterna som tillhandahålls via Zensum. Zensum värnar om sina kunders personliga integritet och behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar som reglerar exempelvis penningtvätt eller bokföringskrav.

Zensums behandling av personuppgifter framgår i detalj av Zensums integritetspolicy. Där redogörs för de typer av personuppgifter som behandlas samt syftet med dessa. Det framgår även hur personuppgifterna skyddas från obehörig användning och hur länge de lagras. Dataskyddsförordningen ger även kunden ett antal rättigheter som beskrivs närmare i integritetspolicyn.

Zensum behandlar kunders personuppgifter för att kunna fullgöra sin del av avtalet som ingås med kunden i enlighet med Zensums gällande allmänna villkor. Personuppgifter och behandling av dessa krävs för att Zensum ska kunna tillhandahålla tjänsten samt uppfylla lagkrav avseende bland annat kreditrådgivning.

Uppgifterna kommer aldrig att säljas till tredjepart för marknadsföringsändamål.

Zensum delar med sig av kundens personuppgifter till banker, långivare och andra samarbetspartners i den mån som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsten låneförmedling. En lista över de banker och långivare som Zensum samarbetar med återfinns på vår hemsida.‍


8. Zensum ansvar

Information, uträkningar och förslag lämnade av Zensum ska endast betraktas som vägledande, det är upp till kunden att värdera och kontrollera den information som Zensum lämnar om våra långivares erbjudande.

Avtal som kunden tecknar med långivare är ett avtal mellan kund och långivaren. Zensum ansvarar inte för eventuell skada eller förlust som uppstår på grund av avtal som kund väljer att ingå eller avstår från avtal med något av de företag som Zensum samarbetar med.‍


9. Ändringar i allmänna villkor

Om ändringar görs i dessa allmänna villkor kommer Zensum att meddela kund via telefon, e-post eller på webbplatsen. Om ändringarna är väsentliga kommer Zensum att begära kunds samtycke.

10. Tvistlösning

Tolkning av detta av ska ske enligt svensk lag. Tolkning och tvist av detta avtal och villkor ska avgöras i svensk allmän domstol. Kunden kan också vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

Zensum AB
Eriksbergsgatan 27
11430 Stockholm
Org.nr 556953-5742

Telefon: 0771-304447
E-post: personuppgifter@zensum.se

Kund kan även vända sig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för eventuella klagomål vad gäller Zensums behandling av personuppgifter.