Bolån
2024-02-15
Sambo och bodelning – Guide steg för steg
TA KONTROLL ÖVER DIN EKONOMI
→ STARTA HÄR
Kostnadsfri tjänst - digital ansökan

Sambo och bodelning – Vi guidar steg för steg

Är du eller har du varit sambo och nu hamnat i ett läge där ni måste gå igenom en bodelning? Sambolagen ger mycket information om hur en bodelning ska gå till enligt lag. Men samtidigt finns det många specifika situationer där det inte alltid är så uppenbart vad som gäller.

I denna artikel går vi igenom hur det rent juridiskt och praktiskt går till i samband med en separation eller dödsfall i ett samboförhållande.

Vad innebär en bodelning mellan sambor?

En bodelning mellan sambor innebär att egendomen fördelas mellan de bägge parterna på det sätt som sambolagen anger, alternativt enligt vad som kommit överens om genom ett samboavtal.

Ett samboförhållande kan rent juridiskt upphöra på flera sätt. Det kan bli tal om bodelning i samtliga fall utom när förhållandet övergår i giftermål.

Sambolagen reglerar bodelning för sambos

Sambolagen (2003:376) är tydlig med hur en bodelning i samband med att ett samboförhållande upphör ska gå till.

Det krävs att åtminstone en av de före detta samborna begär det för att samboegendomen ska fördelas genom bodelning.

Måste man göra en bodelning?
Nej, men om en av parterna vill det så säger sambolagen att det måste ske.

Så går bodelningen till – steg för steg

Om du har varit i ett samboförhållande som tar slut och du eller din tidigare partner har begärt bodelning kommer följande att hända.

1. Bouppteckning – sammanställning av tillgångar och skulder

För att veta hur egendomen ska fördelas mellan er måste ni först göra en bouppteckning. Den visar vilka tillgångar och skulder ni har var för sig.

Här är det viktigt att skilja samboegendom från övrig egendom. Samma sak gäller skulder – samboskulder vs egna skulder.

Till skillnad från en skilsmässa är det enbart samboegendom som ska delas lika i samband med separation mellan sambor.

Däremot ingår även så kallad övrig egendom och skuld (sådant som inte är samboegendom) i bouppteckningen. Det beror på att en eventuell nettoskuld hos en eller bägge av parternas övriga egendom ska justeras i andelsberäkningen. Mer om detta strax.

2. Andelsberäkning – Räkna ut vad varje sambo har rätt till

När samboegendom och samboskulder sammanställts för de bägge parterna ska andelen beräknas. Det görs genom att ta samboegendom minus samboskuld.

Beräkningen för respektive part adderas sedan och därefter divideras denna summa med två.

3. Lottläggning – hur egendomen ska fördelas

När det är klart hur stort värde som de två parterna ska få är det dags för lottläggning. Det innebär att bestämma hur egendomen ska fördelas rent praktiskt. Sambolagen säger att den part som har störst behov av bostaden och bohaget ska få det på sin lott. För att en sambo ska kunna överta en bostad som tillhör den andra sambon krävs att omständigheterna i övrigt kan anses vara skäliga.

Kom ihåg lottläggningen ofta kan lösas genom att ni kommer överens om vem som ska få vad.

4. Köpa ut sambo? – Skifteslikvid

Bodelningen ska vara rättvis. Ifall den ena sambon får bostaden och bohaget på sin lott ska hen betala den andre parten så att det blir rättvist. I folkmun, att ”köpa ut sambo”. Exakt hur fördelningen av egendomen blir varierar givetvis från fall till fall beroende på vilka tillgångar och skulder som finns och vad parterna kommer överens om. Gemensamt är att man genom den så kallade skifteslikviden reglerar obalansen i lottläggningen.

5. Bodelningsavtal för sambos

Bodelningen avslutas med ett bodelningsavtal för sambos. I det framgår att bodelningen ägt rum och hur egendomen fördelats. Bägge parter skriver under på att de är helt överens. Detta är viktigt eftersom du kan behöva visa upp bodelningsavtalet i samband med bankärenden, övertagande av bostad, banklån och så vidare.

Vad gäller för bodelning enligt sambolagen?

Enligt sambolagen finns ett antal saker att förhålla sig till i samband med en bodelning vid separation eller om en av parterna avlider. Om parterna gifter sig med varandra upphör också samboförhållandet rent juridiskt men då blir det givetvis ingen bodelning.

Bodelning måste begäras inom ett år från separation

Ifall ett samboförhållande upphör på grund av separation har parterna ett år på sig att begära bodelning. Ifall en sådan begäran inte gjorts förfaller denna rätt.

Om förhållandet upplöses till följd av dödsfall är det i stället en bouppteckningsförrättning som gäller. Bodelningen måste då ske inom tre månader från dödsfallet.

Hur ska begäran göras?

Sambolagen säger inget om på vilket sätt en begäran om bodelning ska ske. Det kan göras skriftligen eller muntligen. Dock måste den som begär bodelning kunna bevisa att så gjorts och att den andre parten nåtts av budskapet inom den uppsatta tidsramen. I praktiken innebär det att det är säkrast och mest praktiskt att göra det skriftligen.

Bostadsrätt

En bostadsrätt räknas som samboegendom om den införskaffats för att bo tillsammans i. Då ingår den i bodelningen. Det spelar ingen roll hur mycket någon av parterna betalat för bostadsrätten. Var det någon av parterna som skaffade sig bostadsrätten innan samboförhållandet ingår den däremot inte i samboegendomen och bodelningen.

Enligt sambolagen ska den som har störst behov av bostadsrätten få behålla den. I så fall ska den parten betala för den andre partens andel.

Är det ett hus, en villa eller annan fastighet det handlar om ska den av er som bor kvar ansöka om lagfart hos Lantmäteriet och skicka med bodelningshandlingen i original.

Har ni gemensamt
bolån finns tre alternativ:

1. Fortsätta att stå på lånet gemensamt.

2. En av er tar över bolånet.

3. Sälja bostaden och lösa hela bolånet.

Hyresrätt

För hyresrätt gäller egentligen samma sak som för bostadsrätt i samband med bodelning. Den räknas som samboegendom ifall den införskaffats under samboförhållandet. Även här är det den av er som har störst behov av hyresrätten som får bo kvar. Så kan det till exempel vara om en av parterna fått ensam vårdnad för barn.

Vad kan fördelas i bodelning vid separation av sambor?

Allt som sambor införskaffat för gemensamt bruk räknas som samboegendom. Hit hör bostad och lösöre, exempelvis möbler, husgeråd och prydnadssaker.

Däremot ingår exempelvis inte följande:

  • Bankmedel, aktier och fonder
  • Bil, båt, motorcykel och så vidare
  • Sådant som en av parterna använder själv, exempelvis för hobby eller fritidsintresse.
  • Sådant som någon av partnerna köpt efter brytdagen (efter separationen)
  • Lägenhet eller hus som köpts innan samboförhållandet

Tips – Om ni som sambor inte vill att viss egendom ska ingå vid en eventuell framtida bodelning kan ni skriva ett samboavtal.

Dödsfall

Vid dödsfall kan den kvarlevande sambon begära bodelning om hen vill. Då fördelas samboegendomen på samma sätt som vid separation. Däremot kan en sambo inte ärva övrig egendom av den avlidne såtillvida det inte finns ett testamente.

Vanliga frågor och svar

När gäller sambolagen?

Sambolagen gäller när två personer bor tillsammans i ett parförhållande men inte är gifta.

Vad innebär sambolagen?

Sambolagen innebär att sådant som införskaffats för gemensamt bruk, så kallad samboegendom, ska fördelas lika vid en bodelning.

Hur går en bodelning till?

Vid en bodelning sammanställs respektive partners tillgångar och skulder genom en bouppteckning. Därefter görs en andelsberäkning och slutligen lottläggning.

Vad är bodelning?

Bodelning vid separation mellan sambor innebär att deras gemensamma egendom (samboegendom) delas upp lika mellan dem.

Hur lång tid tar en bodelning?

En bodelning kan gå snabbt eller kan dra ut på tiden. Det finn ingen tidsgräns förutom att en sambo som vill begära bodelning måste göra det inom ett år från separationen.

Vad ingår i bodelning?

När sambor skiljs åt genom separation eller dödsfall ingår allt som införskaffats för gemensamt bruk vid en bodelning.

Vem har rätt till huset vid separation?

Enligt sambolagen har en den av parterna som har störst behov av bostaden rätt till den vid en separation. Detta är föremål för bedömning. Den som stannar kvar ska ersätta den andre ekonomiskt.

Här visas ett urval av våra 5-stjärniga omdömen. Betyg beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras delvis. Zensum bjuder in kunder som har använt tjänsten via sms/epost att lämna omdömen. Kunder som lämnar omdömen via omdömeslänken verifieras automatiskt. Kunder som inte använder länken när de lämnar omdömen kan Zensum inte verifiera.