Hur vi skyddar din data, dina personuppgifter?

För att kunna bedriva vår verksamhet och erbjuda våra tjänster till dig som kund eller potentiell kund delas dina uppgifter med leverantörer av IT-tjänster. Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Informationen kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, länder utanför EU/EES av någon annan leverantör eller underleverantör. Då Zensum är fast beslutna att alltid skydda dina personuppgifter, kommer Zensum att vidta alla legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som motsvarar det skydd som erbjuds inom EU/EES och alla våra egna och leverantörers IT-system finns inom EU/EES. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma för såväl interna som externa IT-system.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se där myndighetens kontaktuppgifter anges.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål så länge du har en aktiv låneansökan eller aktiva låneerbjudanden. Vi raderar all information 24 månader efter att din relation med Zensum anses avslutad. Detta omfattar även kundtjänst per telefon och supportärenden. Övrig kundtjänst per telefon, e-post samt chatthistorik raderas löpande 90 dagar efter mottagandet.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Zensum lyder även under Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilket innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter måste vi enligt lag bevara i minst 5 år och i vissa fall 10 år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Vi gör regelbundet kontroller av den information som vi lagrar och behandlar. När vi inte längre har rätt att lagra eller behandla informationen kommer den att gallras ut. Det innebär att den inte längre utgör en personuppgift, antingen för att den raderats eller för att allt som kan härledas till en specifik individ har tagits bort. Den senare metoden använder vi främst om det inte längre finns någon laglig grund för lagring, men där informationen kan användas för att utveckla våra tjänster.Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du vissa rättigheter under Dataskyddsförordningen som vi tycker att du ska känna till.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.  Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet. Du har också rätt att återkalla ett samtycke vilket innebär att vi upphör med den behandling som vi grundar på ditt samtycke.

Rätt till begränsning.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om du däremot behöver uppgifterna, för exempelvis rättsliga anspråk, kan du även begära att vi inte raderar dina uppgifter under den tid som krävs.

Rätt till radering.

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att Zensum i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera all information.

Rätt till att få ett registerutdrag.

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Du kan också ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på personuppgifter@zensum.se  så hjälper vi dig med dina frågor eller rättigheter kopplade till dina personuppgifter.